Om oss

Mäkis Lantbruk har en ekologisk produktion av nötkött sedan år 2000.

 

Gården är belägen i byn Kardis vid Torneälv. Åkrar som legat i träda har nu åter tagits i bruk. Väldigt mycket jobb var det innan de blev så här fina igen.

 

Tjurarna Zeb (bild till vänster, född i Skövde 2011, en stor tjur ca 1500 kg) och Nektor (född på gården år 2013) var på gården fram till december 2017.Mikael Mäki driver ekologisk nötköttsproduktion och nötdjursuppfödning av den härdiga och motståndskraftiga Hereford rasen som härstammar från Kanada.

 

Mäkis Lantbruk blev certifierat år 2006 och har totalt ca 130 djur, inklusive två avelstjurar och ca 55 kalvningar per år.

 

Förutom tjuren James Bond (född i Skövde, kom till gården senhösten 2015) så finns

tjuren Järkka W som kom till gården i början av maj 2018.


Djuren går ute året om.

 

Vi säljer certifierat ekologiskt nötkött direkt till konsument, läs mer under flikarna "Kontakt" och "Vårt kött".

Mäkis Lantbruk är certifierat enligt EU:s regelverk, Certifikat.

 

 

Att vara certifierad

Med certifierad menas att företaget står under kontroll av ett certifieringsorgan som utför kontroll av ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter i enlighet med EU:s lagstiftning.  Därmed säkerställs att ekologiskt kött från Mäkis Lantbruk följer de EU-krav som gäller för ekologisk produktion. Exempelvis:

 

Vid val av djurras ska hänsyn tas till djurens förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden, deras livskraft och motståndskraft mot sjukdomar. Djuren ska kunna gå ute på bete så snart vädret tillåter och ha möjlighet att utveckla sitt naturliga sociala beteende.

 

Djuren ska utfodras med gräs och foder som producerats i enlig­het med reglerna för ekologiskt jordbruk, företrädesvis från det egna jordbruksföretaget. Djurens betesmarker och bete ska vara ekologiskt, dvs marken där betet växer får inte besprutas och ska gödslas med ekologisk gödsel.

 

Det är förbjudet att använda andra läkemedel för förebyggande hälsovård än för vaccination och parasitbekämpning i ekologiskt köttproduktion. Om ett djur blir sjukt eller skadat och måste behandlas omedelbart får läkemedel användas när detta är absolut nödvändigt.

 

Kontrollbesök

Alla certifierade företag ska besökas av certifieringsorganet minst en gång per år men kan också få kontrollbesök oftare. Minst tio procent av alla årliga inspektioner ska vara oanmälda. Dessutom ska extra oanmälda stickprovsbesök årligen genomföras hos minst tio procent av de anslutna företagen.

 

Certifieringsorganet HS (Hushållningssällskapet) utför kontroll av Mäkis Lantbruk. Kontroller av den ekologiska produktion/verksamhet och märkning av ekologiska produkter som Mäkis Lantbruk bedriver. Det innebär att HS:

 

gör stickprov för att undersöka om de produktionsmetoder som används bryter mot kraven,

 

gör analyser av till exempel mark eller produkter,

 

utvärderar risker för olika typer av företag och produktionsmetoder. För företag som tillverkar foder ska certifieringsorganen skriva in ett lägsta antal slumpmässigt tagna prov som ska analyseras.